Contact & info

Meer info mbt een coach gesprek, neem contact op via de mail.

Bereikbaar via info@praktijkfemkehanse.nl     indien niet aan het werk via +31 (0)6 410 610 44.

Praktijk Femke Hanse
Voor Yoga, Mindfulness & Counseling
Zeildijk 3B
4561 SH Hulst

BTW Nummer NL001770680B83
KvK Nummer 64832104

Algemene voorwaarden

Het afmelden van een afspraak, (yoga, Mindfulness,coachen) dient minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te geschiedden, indien dit niet zo is ben ik genoodzaakt de tijd in rekening te brengen.

Risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen / de training is geheel voor eigen risico. Ik kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen of (im)materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen / trainingen. Daarbij kan ik geen garantie geven, omtrent de voordelen die de yogalessen / de Mindfulnesstraining kunnen bieden.

Privacybeleid

Praktijk Femke Hanse, gevestigd aan Zeildijk 3b, 4561 SH te Hulst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@praktijkfemkehanse.nl
Zeildijk 3B
4561 SH Hulst
+31 6 41 061 044

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Femke Hanse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboorte datum
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkfemkehanse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Femke Hanse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Praktijk Femke Hanse verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Femke Hanse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar bij Praktijk Femke Hanse.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Femke Hanse verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Femke Hanse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Femke Hanse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Femke Hanse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkfemkehanse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Praktijk Femke Hanse wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Praktijk Femke Hanse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@praktijkfemkehanse.nl.